Cynanchum atratum Health effects and herbal facts

Cynanchum atratum

Medical use

Gallery

Cynanchum atratum Cynanchum atratum Cynanchum atratum Cynanchum atratum Cynanchum atratum Cynanchum atratum Cynanchum atratum Cynanchum atratum Cynanchum atratum Cynanchum atratum Cynanchum atratum

Geografical distribution

  • ASIA-TEMPERATE
    Native
    • Russian Far East: Russian Federation - Amur, Primorye
    • China: China - Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Nei Monggol, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan
    • Eastern Asia: Japan - Hokkaido, Honshu, Kyushu, Shikoku; Korea

Biological activities

ACE-Inhibitor
Zinc found in Root (31 ppm)
Analgesic
Zinc found in Root (31 ppm)
Angiotensin-Receptor-Blocker
Potassium found in Root (13200 ppm)
Anorexic
Arsenic found in Root (4.85 ppm)
AntiBPH
Zinc found in Root (31 ppm)
AntiCFS
Magnesium found in Root (2210 ppm)
AntiHIV
Zinc found in Root (31 ppm)
AntiLyme
Magnesium found in Root (2210 ppm)
AntiMS
Magnesium found in Root (2210 ppm)
AntiPMS
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Manganese found in Root (341 ppm)
Antiacne
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiacrodermatitic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiaggregant
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antiakathisic
Iron found in Root (1350 ppm)
Antialcoholic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Manganese found in Root (341 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiallergic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Antialopecic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antialzheimeran
Zinc found in Root (31 ppm)
Antianemic
Copper found in Root (12 ppm)
Iron found in Root (1350 ppm)
Manganese found in Root (341 ppm)
Antianginal
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antiangiogenic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antianorectic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antianorexic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antianxiety
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antiarrhythmic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Potassium found in Root (13200 ppm)
Antiarthritic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Copper found in Root (12 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Manganese found in Root (341 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiasthmatic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antiatherosclerotic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Anticanker
Iron found in Root (1350 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Anticataract
Zinc found in Root (31 ppm)
Anticephalagic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Anticheilitic
Iron found in Root (1350 ppm)
Anticlimacteric
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Anticoeliac
Zinc found in Root (31 ppm)
Anticold
Zinc found in Root (31 ppm)
Anticolitic
Zinc found in Root (31 ppm)
Anticonvulsant
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Anticoronary
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antidandruff
Zinc found in Root (31 ppm)
Antidementia
Zinc found in Root (31 ppm)
Antidepressant
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Potassium found in Root (13200 ppm)
Antidiabetic
Copper found in Root (12 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Manganese found in Root (341 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antidiscotic
Manganese found in Root (341 ppm)
Antidysgeuzic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antidyskinetic
Manganese found in Root (341 ppm)
Antidysmenorrheic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antieczemic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiencephalopathic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiendometriotic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antienterotic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antiepileptic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Manganese found in Root (341 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antifatigue
Copper found in Root (12 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Potassium found in Root (13200 ppm)
Antifibromyalgic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antifibrotic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antifuruncular
Zinc found in Root (31 ppm)
Antigastrotic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antiglaucomic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antihangover
Zinc found in Root (31 ppm)
Antihyperkinetic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antihypertensive
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Potassium found in Root (13200 ppm)
Antihypoglycemic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antiimpotence
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiinfective
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiinfertility
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiinflammatory
Copper found in Root (12 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antiinsomniac
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antilepric
Zinc found in Root (31 ppm)
Antileukonychic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antilithic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antilymphomic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antimaculitic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antimastalgic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antimenopausal
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antimenorrhagic
Iron found in Root (1350 ppm)
Antimetastatic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antimigraine
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antimitral-valve-prolapse
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antinephrolytic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antineuropathic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antineurotic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antinociceptive
Copper found in Root (12 ppm)
Antinyctalopic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiobesity
Calcium found in Root (9900 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiosteoporotic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Copper found in Root (12 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Manganese found in Root (341 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiototic
Manganese found in Root (341 ppm)
Antioxidant
Manganese found in Root (341 ppm)
Antiperiodontitic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiplaque
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiprolactin
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiprostatitic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiretinopathic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antirheumatic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiseptic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antispare-Tire
Zinc found in Root (31 ppm)
Antispasmodic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Potassium found in Root (13200 ppm)
Antispasmophilic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antistomatitic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antistress
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Antistroke
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Potassium found in Root (13200 ppm)
Antisyndrome-X
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Manganese found in Root (341 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Antitic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Antitinnitic
Zinc found in Root (31 ppm)
Antitriglyceride
Zinc found in Root (31 ppm)
Antiulcer
Zinc found in Root (31 ppm)
Anxiolytic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Potassium found in Root (13200 ppm)
Astringent
Zinc found in Root (31 ppm)
Beta-Blocker
Potassium found in Root (13200 ppm)
CNS-Depressant
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Calcium-Antagonist
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Calcium-Channel-Blocker
Calcium found in Root (9900 ppm)
Cardioprotective
Copper found in Root (12 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Potassium found in Root (13200 ppm)
Cardiotonic
Cynanchol found in Root
Cardiotoxic
Potassium found in Root (13200 ppm)
Collagenic
Zinc found in Root (31 ppm)
Contraceptive
Copper found in Root (12 ppm)
Copper-Antagonist
Zinc found in Root (31 ppm)
Deodorant
Zinc found in Root (31 ppm)
Diuretic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Potassium found in Root (13200 ppm)
Ergogenic
Zinc found in Root (31 ppm)
Hypertensive
Sodium found in Root (940 ppm)
Hypocholesterolemic
Calcium found in Root (9900 ppm)
Copper found in Root (12 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Hypoglycemic
Manganese found in Root (341 ppm)
Hypotensive
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Potassium found in Root (13200 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Immunomodulator
Copper found in Root (12 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Immunostimulant
Zinc found in Root (31 ppm)
Immunosuppressant
Zinc found in Root (31 ppm)
Insulinogenic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Laxative
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Leptingenic
Zinc found in Root (31 ppm)
Litholytic
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Mucogenic
Zinc found in Root (31 ppm)
Myorelaxant
Magnesium found in Root (2210 ppm)
NF-kB-Inhibitor
Zinc found in Root (31 ppm)
Nephrotoxic
Mercury found in Root (0.06 ppm)
Neurotransmitter
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Pesticide
Arsenic found in Root (4.85 ppm)
Zinc found in Root (31 ppm)
Prooxidant
Iron found in Root (1350 ppm)
Schizophrenigenic
Copper found in Root (12 ppm)
Spermigenic
Zinc found in Root (31 ppm)
Testosteronigenic
Zinc found in Root (31 ppm)
Tranquilizer
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Trichomonicide
Zinc found in Root (31 ppm)
Uterorelaxant
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Vasodilator
Calcium found in Root (9900 ppm)
Magnesium found in Root (2210 ppm)
Potassium found in Root (13200 ppm)
Vulnerary
Zinc found in Root (31 ppm)

Search

Chemicals detected

Chemical Plant part Low ppm High ppm
Arsenic Root 4.85
Calcium Root 9,900
Copper Root 12
Cynanchol Root
Iron Root 1,350
Magnesium Root 2,210
Manganese Root 341
Mercury Root 0.06
Potassium Root 13,200
Sodium Root 940
Zinc Root 31
Reference: Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases. [Online Database]