Top plants containing Solanidine

Displaying top 1 plants with measured amounts of Solanidine
42209
Irish potato, limeña potato, potato, white potato, yellow potato
found in Tuber, Plant, Stem, Sprout Seedling, Root