Asparagus lucidus Health effects and herbal facts

Known as
Chinese asparagus
Asparagus lucidus

Medical use

Economic importance of Asparagus lucidus

Gene sources tertiary genetic relative of asparagus
Medicines folklore

Gallery

Asparagus lucidus

Geografical distribution

 • ASIA-TEMPERATE
  Native
  • China: China - Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Shandong, Shanxi , Sichuan, Xizang, Yunnan, Zhejiang
  • Eastern Asia: Japan - Honshu, Kyushu, Ryukyu Islands, Shikoku; Korea; Taiwan
 • ASIA-TROPICAL
  Native
  • Indo-China: Laos; Vietnam
  • Malesia: Philippines - Luzon

Biological activities

ACE-Inhibitor
Zinc found in Root (8 ppm)
Acetylcholinergic
Glucose found in Root
Analgesic
Zinc found in Root (8 ppm)
Androgenic
Beta-sitosterol found in Root
Angiogenic
Beta-sitosterol found in Root
Angiotensin-Receptor-Blocker
Potassium found in Root (6350 ppm)
Anorexic
Arsenic found in Root (0.16 ppm)
Beta-sitosterol found in Root
AntiBPH
Zinc found in Root (8 ppm)
AntiCFS
Magnesium found in Root (430 ppm)
AntiHIV
Zinc found in Root (8 ppm)
AntiLyme
Magnesium found in Root (430 ppm)
AntiMS
Magnesium found in Root (430 ppm)
AntiPMS
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Manganese found in Root (10 ppm)
Antiacne
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiacrodermatitic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiadenomic
Beta-sitosterol found in Root
Antiaggregant
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antiakathisic
Iron found in Root (30 ppm)
Antialcoholic
Fructose found in Root
Magnesium found in Root (430 ppm)
Manganese found in Root (10 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiallergic
Calcium found in Root (1810 ppm)
Antialopecic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antialzheimeran
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiandrogenic
Beta-sitosterol found in Root
Antianemic
Copper found in Root (5 ppm)
Iron found in Root (30 ppm)
Manganese found in Root (10 ppm)
Antianginal
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antiangiogenic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antianorectic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antianorexic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antianxiety
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antiarrhythmic
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Potassium found in Root (6350 ppm)
Antiarthritic
Calcium found in Root (1810 ppm)
Copper found in Root (5 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Manganese found in Root (10 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiasthmatic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antiatherosclerotic
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antibacterial
Beta-sitosterol found in Root
Anticanker
Iron found in Root (30 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Anticataract
Zinc found in Root (8 ppm)
Anticephalagic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Anticheilitic
Iron found in Root (30 ppm)
Anticlimacteric
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Anticoeliac
Zinc found in Root (8 ppm)
Anticold
Zinc found in Root (8 ppm)
Anticolitic
Zinc found in Root (8 ppm)
Anticonvulsant
Magnesium found in Root (430 ppm)
Anticoronary
Magnesium found in Root (430 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antidandruff
Zinc found in Root (8 ppm)
Antidementia
Zinc found in Root (8 ppm)
Antidepressant
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Potassium found in Root (6350 ppm)
Antidiabetic
Copper found in Root (5 ppm)
Fructose found in Root
Magnesium found in Root (430 ppm)
Manganese found in Root (10 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antidiscotic
Manganese found in Root (10 ppm)
Antidysgeuzic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antidyskinetic
Manganese found in Root (10 ppm)
Antidysmenorrheic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antieczemic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiedemic
Beta-sitosterol found in Root
Glucose found in Root
Antiencephalopathic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiendometriotic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antienterotic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antiepileptic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Manganese found in Root (10 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiestrogenic
Beta-sitosterol found in Root
Antifatigue
Copper found in Root (5 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Potassium found in Root (6350 ppm)
Antifeedant
Beta-sitosterol found in Root
Antifertility
Beta-sitosterol found in Root
Antifibromyalgic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antifibrotic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antifuruncular
Zinc found in Root (8 ppm)
Antigastrotic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antiglaucomic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antigonadotrophic
Beta-sitosterol found in Root
Antihangover
Fructose found in Root
Zinc found in Root (8 ppm)
Antihepatotoxic
Glucose found in Root
Antihyperkinetic
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antihyperlipoproteinaemic
Beta-sitosterol found in Root
Antihypertensive
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Potassium found in Root (6350 ppm)
Antihypoglycemic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antiimpotence
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiinfective
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiinfertility
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiinflammatory
Beta-sitosterol found in Root
Copper found in Root (5 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antiinsomniac
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiketotic
Fructose found in Root
Glucose found in Root
Antilepric
Zinc found in Root (8 ppm)
Antileukemic
Beta-sitosterol found in Root
Antileukonychic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antilithic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antilymphomic
Beta-sitosterol found in Root
Zinc found in Root (8 ppm)
Antimaculitic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antimastalgic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antimenopausal
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antimenorrhagic
Iron found in Root (30 ppm)
Antimetastatic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antimigraine
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antimitral-valve-prolapse
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antimutagenic
Beta-sitosterol found in Root
Antinauseant
Fructose found in Root
Antinephrolytic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antineuropathic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antineurotic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antinociceptive
Copper found in Root (5 ppm)
Antinyctalopic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiobesity
Calcium found in Root (1810 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiophidic
Beta-sitosterol found in Root
Antiosteoporotic
Calcium found in Root (1810 ppm)
Copper found in Root (5 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Manganese found in Root (10 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiototic
Manganese found in Root (10 ppm)
Antioxidant
Beta-sitosterol found in Root
Manganese found in Root (10 ppm)
Antiperiodontitic
Calcium found in Root (1810 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiplaque
Magnesium found in Root (430 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiprogestational
Beta-sitosterol found in Root
Antiprolactin
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiprostaglandin
Beta-sitosterol found in Root
Antiprostatadenomic
Beta-sitosterol found in Root
Antiprostatitic
Beta-sitosterol found in Root
Zinc found in Root (8 ppm)
Antipyretic
Beta-sitosterol found in Root
Antiretinopathic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antirheumatic
Calcium found in Root (1810 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiseptic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antisickling
Asparagine found in Root
Antispare-Tire
Zinc found in Root (8 ppm)
Antispasmodic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Potassium found in Root (6350 ppm)
Antispasmophilic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antistomatitic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antistress
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Antistroke
Magnesium found in Root (430 ppm)
Potassium found in Root (6350 ppm)
Antisyndrome-X
Magnesium found in Root (430 ppm)
Manganese found in Root (10 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Antitic
Calcium found in Root (1810 ppm)
Antitinnitic
Zinc found in Root (8 ppm)
Antitriglyceride
Zinc found in Root (8 ppm)
Antiulcer
Zinc found in Root (8 ppm)
Antivaricose
Glucose found in Root
Antiviral
Beta-sitosterol found in Root
Anxiolytic
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Potassium found in Root (6350 ppm)
Apoptotic
Beta-sitosterol found in Root
Artemicide
Beta-sitosterol found in Root
Astringent
Zinc found in Root (8 ppm)
Beta-Blocker
Potassium found in Root (6350 ppm)
CNS-Depressant
Magnesium found in Root (430 ppm)
Calcium-Antagonist
Magnesium found in Root (430 ppm)
Calcium-Channel-Blocker
Calcium found in Root (1810 ppm)
Cancer-Preventive
Beta-sitosterol found in Root
Candidicide
Beta-sitosterol found in Root
Cardioprotective
Copper found in Root (5 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Potassium found in Root (6350 ppm)
Cardiotoxic
Potassium found in Root (6350 ppm)
Caspase-8-Inducer
Beta-sitosterol found in Root
Collagenic
Zinc found in Root (8 ppm)
Contraceptive
Copper found in Root (5 ppm)
Copper-Antagonist
Zinc found in Root (8 ppm)
Deodorant
Zinc found in Root (8 ppm)
Diuretic
Asparagine found in Root
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Potassium found in Root (6350 ppm)
Ergogenic
Zinc found in Root (8 ppm)
Estrogenic
Beta-sitosterol found in Root
Febrifuge
Beta-sitosterol found in Root
Gonadotrophic
Beta-sitosterol found in Root
Hepatoprotective
Beta-sitosterol found in Root
Hyperglycemic
Glucose found in Root
Hypertensive
Sodium found in Root (139 ppm)
Hypocholesterolemic
Beta-sitosterol found in Root
Calcium found in Root (1810 ppm)
Copper found in Root (5 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Hypoglycemic
Beta-sitosterol found in Root
Manganese found in Root (10 ppm)
Hypolipidemic
Beta-sitosterol found in Root
Hypotensive
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Potassium found in Root (6350 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Immunomodulator
Copper found in Root (5 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Immunostimulant
Zinc found in Root (8 ppm)
Immunosuppressant
Zinc found in Root (8 ppm)
Insulinogenic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Zinc found in Root (8 ppm)
Laxative
Calcium found in Root (1810 ppm)
Fructose found in Root
Magnesium found in Root (430 ppm)
Leptingenic
Zinc found in Root (8 ppm)
Litholytic
Magnesium found in Root (430 ppm)
Memory-Enhancer
Glucose found in Root
Mucogenic
Zinc found in Root (8 ppm)
Myorelaxant
Magnesium found in Root (430 ppm)
NF-kB-Inhibitor
Zinc found in Root (8 ppm)
Neoplastic
Fructose found in Root
Nephrotoxic
Mercury found in Root (0.01 ppm)
Neurotransmitter
Magnesium found in Root (430 ppm)
Pesticide
Arsenic found in Root (0.16 ppm)
Beta-sitosterol found in Root
Zinc found in Root (8 ppm)
Prooxidant
Iron found in Root (30 ppm)
Schizophrenigenic
Copper found in Root (5 ppm)
Spermicide
Beta-sitosterol found in Root
Spermigenic
Zinc found in Root (8 ppm)
Sweetener
Fructose found in Root
Testosteronigenic
Zinc found in Root (8 ppm)
Tranquilizer
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Trichomonicide
Zinc found in Root (8 ppm)
Ubiquiot
Beta-sitosterol found in Root
Ulcerogenic
Beta-sitosterol found in Root
Uterorelaxant
Magnesium found in Root (430 ppm)
Vasodilator
Calcium found in Root (1810 ppm)
Magnesium found in Root (430 ppm)
Potassium found in Root (6350 ppm)
Vulnerary
Zinc found in Root (8 ppm)

Search

Chemicals detected

Chemical Plant part Low ppm High ppm
5-methoxy-methyl-furfural Root
Arsenic Root 0.16
Asparagine Root
Beta-sitosterol Root
Calcium Root 1,810
Copper Root 4 5
Fructose Root
Glucose Root
Iron Root 30
Magnesium Root 430
Manganese Root 10
Mercury Root 0.01
Potassium Root 6,350
Protosarsapogenin Root
Saponin Root
Sodium Root 139
Zinc Root 7 8
Reference: Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases. [Online Database]