Aristolochia debilis Health effects and herbal facts

Aristolochia debilis

Medical use

Gallery

Aristolochia debilis Aristolochia debilis Aristolochia debilis Aristolochia debilis Aristolochia debilis Aristolochia debilis Aristolochia debilis Aristolochia debilis Aristolochia debilis Aristolochia debilis Aristolochia debilis Aristolochia debilis Aristolochia debilis

Geografical distribution

  • ASIA-TEMPERATE
    Native
    • China: China - Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Sichuan, Zhejiang
    • Eastern Asia: Japan - Honshu, Kyushu, Shikoku

Biological activities

ACE-Inhibitor
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Abortifacient
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Analgesic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Angiotensin-Receptor-Blocker
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Anorexic
Arsenic found in Fruit (0.21 ppm)
AntiBPH
Zinc found in Fruit (40 ppm)
AntiCFS
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
AntiHIV
Zinc found in Fruit (40 ppm)
AntiLyme
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
AntiMS
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
AntiPMS
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Antiacne
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiacrodermatitic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiadenocarcinoma
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antiaggregant
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antiakathisic
Iron found in Fruit (190 ppm)
Antialcoholic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiallergic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Antialopecic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antialzheimeran
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antianemic
Copper found in Fruit (14 ppm)
Iron found in Fruit (190 ppm)
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Antianginal
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antiangiogenic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antianorectic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antianorexic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antianxiety
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antiarrhythmic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Antiarthritic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Copper found in Fruit (14 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiasthmatic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antiatherosclerotic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antibacterial
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Anticancer
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Anticanker
Iron found in Fruit (190 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Anticarcinomic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Anticataract
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Anticephalagic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Anticheilitic
Iron found in Fruit (190 ppm)
Anticlimacteric
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Anticoeliac
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Anticold
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Anticolitic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Anticonvulsant
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Anticoronary
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antidandruff
Allantoin found in Root
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antidementia
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antidepressant
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Antidiabetic
Copper found in Fruit (14 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antidiscotic
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Antidysgeuzic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antidyskinetic
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Antidysmenorrheic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antieczemic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiedemic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antieicosanoid
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antiencephalopathic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiendometriotic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antienterotic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antiepileptic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antifatigue
Copper found in Fruit (14 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Antifertility
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antifibromyalgic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antifibrotic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antifuruncular
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antigastrotic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antiglaucomic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antihangover
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiherpetic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antihyperkinetic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antihypertensive
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Antihypoglycemic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antiimplantation
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antiimpotence
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiinfective
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiinfertility
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiinflammatory
Allantoin found in Root
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Copper found in Fruit (14 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antiinsomniac
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antilepric
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antileukonychic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antilithic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antilymphomic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antimaculitic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antimastalgic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antimenopausal
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antimenorrhagic
Iron found in Fruit (190 ppm)
Antimetastatic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antimigraine
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antimitral-valve-prolapse
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antineoplastic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antinephrolytic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antineuropathic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antineurotic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antinociceptive
Copper found in Fruit (14 ppm)
Antinyctalopic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiobesity
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiosteoporotic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Copper found in Fruit (14 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiototic
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Antioxidant
Allantoin found in Root
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Antipeptic
Allantoin found in Root
Antiperiodontitic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiplaque
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiprolactin
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiprostaglandin
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antiprostatitic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antipsoriac
Allantoin found in Root
Antiradicular
Allantoin found in Root
Antiretinopathic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antirheumatic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antiseptic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antispare-Tire
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antispasmodic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Antispasmophilic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antistomatitic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antistress
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Antistroke
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Antisyndrome-X
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antithrombic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antitic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Antitinnitic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antitonsilitic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antitriglyceride
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antitumor
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antiulcer
Allantoin found in Root
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Antivaccinia
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Antiviral
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Anxiolytic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Astringent
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Beta-Blocker
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
CNS-Depressant
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Calcium-Antagonist
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Calcium-Channel-Blocker
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Carcinogenic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Cardioprotective
Copper found in Fruit (14 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Cardiotoxic
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Collagenic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Contraceptive
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Copper found in Fruit (14 ppm)
Copper-Antagonist
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Deodorant
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Diuretic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Ergogenic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Hemangionagenic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Hepatotoxic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Hypertensive
Sodium found in Fruit (136 ppm)
Hypocholesterolemic
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Copper found in Fruit (14 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Hypoglycemic
Manganese found in Fruit (33 ppm)
Hypotensive
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Immunomodulator
Copper found in Fruit (14 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Immunostimulant
Allantoin found in Root
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Immunosuppressant
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Insecticide
Aristolochine found in Plant
Insulinogenic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Keratolytic
Allantoin found in Root
Larvicide
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Laxative
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Leptingenic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Litholytic
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Mucogenic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Mutagenic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Myorelaxant
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
NF-kB-Inhibitor
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Nephrotoxic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Neurotransmitter
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Papillomagenic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Pediculicide
Aristolochine found in Plant
Pesticide
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Aristolochine found in Plant
Arsenic found in Fruit (0.21 ppm)
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Phagocytotic
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Phospholipase-A2-Inhibitor
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Prooxidant
Iron found in Fruit (190 ppm)
Schizophrenigenic
Copper found in Fruit (14 ppm)
Spermigenic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Sunscreen
Allantoin found in Root
Suppurative
Allantoin found in Root
Testosteronigenic
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Tranquilizer
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Trichomonicide
Zinc found in Fruit (40 ppm)
Uterorelaxant
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Vasodilator
Calcium found in Fruit (1740 ppm)
Magnesium found in Fruit (1880 ppm)
Potassium found in Fruit (21500 ppm)
Vulnerary
Allantoin found in Root
Aristolochic-acid found in Root ;found in Seed
Zinc found in Fruit (40 ppm)

Search

Chemicals detected

Chemical Plant part Low ppm High ppm
1(10)-aristolen-15-al Plant
1(10)-aristolone Plant
3-oxoishwarane Plant
7-hydroxyaristolochic-acid-a Plant
7-methoxyaristolochic-acid-a Plant
Allantoin Root
Aristochinic-acid Seed
Aristoic-acid Root
Aristolochialactam Root
Aristolochic-acid Root
Seed
Aristolochine Plant
Aristolone Root
Arsenic Fruit 0.21
Calcium Fruit 1,740
Copper Fruit 14
Cyclanoline Root
Debilone Plant
Iron Fruit 190
Magnesium Fruit 1,880
Manganese Fruit 33
Potassium Fruit 21,500
Sodium Fruit 136
Zinc Fruit 40
Reference: Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases. [Online Database]