Arisaema consanguineum Health effects and herbal facts

Arisaema consanguineum

Medical use

Gallery

Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum Arisaema consanguineum

Geografical distribution

 • ASIA-TEMPERATE
  Native
  • China: China - Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang
  • Eastern Asia: Taiwan
 • ASIA-TROPICAL
  Native
  • Indian Subcontinent: Bhutan; India - Assam, Meghalaya, Uttar Pradesh; Nepal
  • Indo-China: Myanmar; Thailand

Biological activities

ACE-Inhibitor
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Allergenic
Benzoic-acid found in Rhizome
Analgesic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Anesthetic
Benzoic-acid found in Rhizome
Angiotensin-Receptor-Blocker
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Anorexic
Arsenic found in Rhizome (0.17 ppm)
AntiBPH
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
AntiCFS
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
AntiHIV
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
AntiLyme
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
AntiMS
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
AntiPMS
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Antiacne
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiacrodermatitic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiaggregant
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antiakathisic
Iron found in Rhizome (600 ppm)
Antialcoholic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiallergic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Antialopecic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antialzheimeran
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antianemic
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Iron found in Rhizome (600 ppm)
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Antianginal
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antiangiogenic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antianorectic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antianorexic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antianxiety
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antiarrhythmic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Antiarthritic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiasthmatic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antiatherosclerotic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antibacterial
Benzoic-acid found in Rhizome
Anticanker
Iron found in Rhizome (600 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Anticataract
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Anticephalagic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Anticheilitic
Iron found in Rhizome (600 ppm)
Anticlimacteric
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Anticoeliac
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Anticold
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Anticolitic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Anticonvulsant
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Anticoronary
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antidandruff
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antidementia
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antidepressant
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Antidiabetic
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antidiscotic
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Antidysgeuzic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antidyskinetic
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Antidysmenorrheic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antieczemic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiencephalopathic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiendometriotic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antienterotic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antiepileptic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antifatigue
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Antifibromyalgic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antifibrotic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antifuruncular
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antigastrotic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antiglaucomic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antihangover
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antihyperkinetic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antihypertensive
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Antihypoglycemic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antiimpotence
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiinfective
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiinfertility
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiinflammatory
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antiinsomniac
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antilepric
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antileukonychic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antilithic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antilymphomic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antimaculitic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antimastalgic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antimenopausal
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antimenorrhagic
Iron found in Rhizome (600 ppm)
Antimetastatic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antimigraine
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antimitral-valve-prolapse
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antinephrolytic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antineuropathic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antineurotic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antinociceptive
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Antinyctalopic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiobesity
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiosteoporotic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiotitic
Benzoic-acid found in Rhizome
Antiototic
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Antioxidant
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Antiperiodontitic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiplaque
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiprolactin
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiprostatitic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antipyretic
Benzoic-acid found in Rhizome
Antiretinopathic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antirheumatic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antisalmonella
Benzoic-acid found in Rhizome
Antiseptic
Benzoic-acid found in Rhizome
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antispare-Tire
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antispasmodic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Antispasmophilic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antistomatitic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antistress
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Antistroke
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Antisyndrome-X
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antitic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Antitinnitic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antitriglyceride
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiulcer
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Antiyeast
Benzoic-acid found in Rhizome
Anxiolytic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Astringent
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Beta-Blocker
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
CNS-Depressant
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Calcium-Antagonist
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Calcium-Channel-Blocker
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Cardioprotective
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Cardiotoxic
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Choleretic
Benzoic-acid found in Rhizome
Collagenic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Contraceptive
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Copper-Antagonist
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Deodorant
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Diuretic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Ergogenic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Expectorant
Benzoic-acid found in Rhizome
FLavor
Benzoic-acid found in Rhizome
Fungicide
Benzoic-acid found in Rhizome
Hypertensive
Sodium found in Rhizome (112 ppm)
Hypocholesterolemic
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Hypoglycemic
Manganese found in Rhizome (4 ppm)
Hypotensive
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Immunomodulator
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Immunostimulant
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Immunosuppressant
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Insectifuge
Benzoic-acid found in Rhizome
Insulinogenic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Laxative
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Leptingenic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Litholytic
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Mucogenic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Myorelaxant
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
NF-kB-Inhibitor
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Neurotransmitter
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Pesticide
Arsenic found in Rhizome (0.17 ppm)
Benzoic-acid found in Rhizome
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Phytoalexin
Benzoic-acid found in Rhizome
Prooxidant
Iron found in Rhizome (600 ppm)
Schizophrenigenic
Copper found in Rhizome (7 ppm)
Spermigenic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Testosteronigenic
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Tranquilizer
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Trichomonicide
Zinc found in Rhizome (14 ppm)
Tyrosinase-Inhibitor
Benzoic-acid found in Rhizome
Uricosuric
Benzoic-acid found in Rhizome
Uterorelaxant
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Vasodilator
Calcium found in Rhizome (1550 ppm)
Magnesium found in Rhizome (100 ppm)
Potassium found in Rhizome (180 ppm)
Vulnerary
Benzoic-acid found in Rhizome
Zinc found in Rhizome (14 ppm)

Search

Chemicals detected

Chemical Plant part Low ppm High ppm
Arsenic Rhizome 0.17
Benzoic-acid Rhizome
Calcium Rhizome 1,550
Copper Rhizome 7
D-mannitol Rhizome
Iron Rhizome 600
Magnesium Rhizome 100
Manganese Rhizome 4
Potassium Rhizome 180
Saponin Rhizome
Sodium Rhizome 112
Zinc Rhizome 14
Reference: Dr. Duke's Phytochemical and Ethnobotanical Databases. [Online Database]