Papaver genus

17926
great scarlet poppy, scarlet poppy
14216
oilseed poppy, opium poppy, small opium poppy, small-flower opium poppy, wild poppy