Acokanthera genus

35339
arrow-poison-tree, common-poisonbush