Top plants containing Scopolin

Displaying top 1 plants with measured amounts of Scopolin
42209
Irish potato, limeña potato, potato, white potato, yellow potato
found in Tuber