Top plants containing Epi-catechin-(4-beta-8)-epi-catechin-(4-beta-8,2-beta-8)-epi-catechin

Displaying top 1 plants with measured amounts of Epi-catechin-(4-beta-8)-epi-catechin-(4-beta-8,2-beta-8)-epi-catechin
47271
horse-chestnut
found in Fruit Epidermis