Plants containing Theobromine

4106
camellia, common camellia
22231
Assam tea, black tea, China tea, common tea, green tea, Japanese tea, tea, teabush, teaplant
16132
Arabian coffee, arabica coffee, coffee, coffeetree
16810
abata cola, cola, colatree, goora-nut, kola
29168
Brazilian-tea, mate, Paraguayan-tea
23820
44382
9319
Peruvian cacao, tiger cocoa
46590
cacao, cocoa