Plants containing Panaxan-d

44602
Asian ginseng, Asiatic ginseng, Chinese ginseng, ginseng, Korean ginseng, Manchurian ginseng, Oriental ginseng
14958
American ginseng, ginseng, Occidental ginseng, sang, sheng