Plasmodicide biological activity

List of chemicals and dosages (if available) with Plasmodicide biological activity
Acacetin IC50=4.2-12.6 ug/ml
Artemetin IC50=26 uM
Artemisinin IC50=1.4 nM
Ascaridole 0.05-0.1 uM
Berbamine
Berberastine IC50=0.14-0.36 ug/ml
Berberine IC50=0.14-0.36 ug/ml
Bis-demethoxycurcumin
Casticin IC50=24 uM
Chrysosplenetin
Chrysosplenol-d
Cirsilineol IC50=36 uM
Curcumin
Demethoxycurcumin
Eupatorin IC50=65 uM
Quercetin