COX-1-Inhibitor biological activity

List of chemicals and dosages (if available) with COX-1-Inhibitor biological activity
3,4-methylene-dioxycinnamic-acid-bornyl-ester
Anthocyanins IC45=125 ug/ml
Apigenin IC65=1,000 uM
Baicalein 100 ug/ml
Beta-carotene IC78=50 ug/ml
Catechin IC50=80 uM (cf indomethacin IC50=1 uM)
Cinnamic-acid-bornyl-ester
Cirsilineol IC37=1,000 uM
Cirsimaritin
Cyanidin-3-o-glucoside IC30=100 ug/ml
Eugenol IC97=1,000 uM
Isothymonin IC37=1,000 uM
Lauric-acid IC40=100
N-isobutyl-octadeca-trans-2-trans-4-dienamide
Pellitorine IC50 @ ug/ml
Pinostrobin IC36=100 ug/ml
Pterostilbene IC50=20 uM
Punicic-acid
Resveratrol 50 uM/ED50=15 uM
Rosmarinic-acid IC58=1,000 uM