Antimalarial biological activity

List of chemicals and dosages (if available) with Antimalarial biological activity
(-)-anonaine
(-)-corydalmine
(-)-xylopine
11-beta-acetoxygedunin IC50=3.11 ug/ml
2-(2,4-dihydroxyphenyl)-5,6-methylenedioxybenzofuran
Acacetin IC50=4.2-12.6 ug/ml
Ailanthinone IC50=0.025 uM
Ailanthone
Ajoene 50 mg/kg
Ajugarin-i IC50=23 uM
Akuammidine IC50=0.08-0.9 ug/ml
Akuammigine
Akuammine (1/500th chloroquine) 1 mg/kg
Alpha-cyperone 5.5 ug/mlIC50=5.5 ug/ml
Alpha-peroxyachifolide
Alpha-selinene IC50=>50 ug/ml
Alpha-yohimbine IC50=>200 uM
Alpinumisoflavone
Annonacin IC50=1.3-1.5 ppm
Apiole
Arborinine IC50=8.5 ug/ml
Aromoline
Artemetin (Synergic w artemisinin) IC50=26 uM
Artemisinin ED50=90 mg/kg orl musED95=1,000 mg/man/dayIC50=1.4 nM or 0.0014 uM (ED95=1,000 mg/man/day)
Ascaridole 0.05-0.1 uM
Asimicin IC50=4 ppm
Azadiradione IC50=3 ug/ml
Azadirone IC50=12 ug/ml
Bebeerine
Berberastine 0.14-0.36 ug/ml50 uM
Berberine 0.14-0.36 ug/ml50 uM
Beta-selinene IC50=>50 ug/ml
Betulinic-acid IC50=19-26 ug/ml
Casticin (Synergic w artemisinin)IC50=24 uM
Celastrol IC50=0.181-0.254 ug/ml
Cephaeline IC50=0.011-0.027 uM
Chaparrinone IC50=0.037 ug/ml
Chrysosplenetin
Chrysosplenol-d
Cinchonidine 150-500 mg/man/4 x day
Cinchonine LD50=152 (ipr rat)
Cirsilineol IC50=36 uM
Colchicine 500 ug/10x/day/man
Columbamine 0.72 ug/ml
Corynantheine IC50=81 uM
Corynanthine IC50=>200 uM
Curine
Cyperene IC50=>50 ug/ml
Damnacanthal IC50=9-83 ug/ml
Digitolutein IC50=13-83 ug/ml
Dihydrocorynantheine IC50=66 uM
Dihydroquinidine
Diuveretin
Ellagic-acid IC50=0.5 uM
Emetine
Eupatorin IC50=65 uM
Exiguaflavone-a
Exiguaflavone-b
Gedunin IC50=0.3-1 uMIC50=0.7-8.5 ug/mlIC50=50 ug/ml
Gentiopicrin
Glaucarubin
Glaucarubinone ED=0.006 ug/ml
Gossypol IC50=10 uM
Harmaline
Harmine
Homoharringtonine
Humulene IC50=86 ug/ml
Hydroquinidine
Hydroquinone
Icajine IC50=>80-95 uM
Isochondrodendrine IC50=892 uM
Isofraxidin IC50=7.95 ug/ml
Isostrychnine IC50=14->20 uM
Isotetrandrine IC50=0.07 ug/ml (2 x chloroquine)IC50=100 ug/ml
Jatrorrhizine IC50=0.42-1.61 ug/ml
Lapachol
Licochalcone-a
Limonin IC50=>100 ug/ml
Lupeol IC50=46.8 ug/ml
Lycorine IC50=0.3-0.7 ug/ml
Maackiain EC50=10 ug/ml
Meldenin IC50=5.2 ug/ml
Myrtenal IC50=5-50 ug/ml
Myrtenol IC50=5-50 ug/ml
Neurolenin-a IC50=0.9 uM
Neurolenin-b IC50=0.6 uM
Nimbandiol IC50=50 ug/ml
Nimbin IC50=50 ug/mL
Nimbinin IC50=0.77 ug/ml
Nimbolide IC50=0.001 ug/mlIC50=1.74 ug/mL
Nimocinol IC50=50 ug/ml
Nyasol
Obamegine IC50=0.51 ug/ml (1/4 x chloroquine)
Oleanolic-acid IC50=70-89 ug/ml
Osthol IC50=25.1 ug/ml
Osthole
Ostruthin
Oxyacanthine IC50=0.3 ug/ml
Palmatine
Patchoulene IC50=108 uM
Phloridzin
Phlorizin
Plumbagin IC50=0.178-0.189 ug/mlIC50=0.3 uM
Psychotrine IC50=0.1-0.4 uM
Punicalagin 2-8 ug/ml
Quercetin IC50=1-6.4 ug/ml
Quinicine IC50=11.2 ug/ml
Quinidine
Quinidinone
Quinine IC50=0.18 ug/ml
Quinoline
Rubiadin-1-methyl-ether IC50=8-83 ug/ml
Rutin IC50=>100 ug/ml
Salannin IC50=50 ug/mL
Securinine
Skimmianine IC50=48.2 ug/ml
Termilignan
Trans-pinocarveol IC50=5-50 ug/ml
Tubulosine
Ursolic-acid IC50=28-37 ug/ml
Uvaretin
Voacangine IC50=0.3-0.5 ug/ml
Vomicine IC50=>30 uM